خانه هوشمند چیست؟

تلفن همراه، بخش اعظمی تعریف ها متناقض و شبیه را دربرمیگیرد. همچنین، مطالعة تکنولوژیهای شخصی مانند تلفن همراه،

توسط NEWSATROPAT در 29 اردیبهشت 1401
تلفن همراه، بخش اعظمی تعریف ها متناقض و شبیه را دربرمیگیرد. همچنین، مطالعة تکنولوژیهای شخصی مانند تلفن همراه، امکان شعور پیامدهای اجتماعی ناشی از انطباق و مصرف تلفن ملازم را ایجاد میکند؛ ازاینرو، تئوریهای تبیینکنندة تحولات اجتماعی معاصر، فارغ از دقت و اتکا بر بعدها فرهنگی و اجتماعی تکنولوژیهای یادشده، تصویر روشنی از وضعیت اجتماعی کنونی و آتی ارائه نخواهند کرد (موسوی، 1389: 13). بنابراین، یک عدد از مواردی که حیاتی پژوهش در زمینه جامعهشناسی تلفن همپا را نشان میدهد، نقش همین تکنولوژی در شکلدهی به الگوهای تعامل اجتماعی در سطح کلی جامعه و سطح های جزئی نظیر خانواده است. تلفن همراه، افراد را در روابط اجتماعی، فارغ از آنالیز والدین یا همسر امداد می کند و همچنین قابلیت و امکان در اختیار گرفتن بخش اعظم را آماده میکند. جایگزین نمودن یک ریموت کنترل به جای چند ریموت در اختیار گرفتن بزرگ و ریز که در سرتاسر خانه پخششدهاند؛ از فواید هوشمندسازی ساختمان است. ورود و شکافت زیاد تلفن ملازم در خانواده، تغییر قوانین و الگوهای ارتباطی، ساختار قدرت، سازوکارهای در دست گرفتن و اهداف و ارزشهای خانوادگی را منجر شده است. امروزه تلفن یار از یک وسیلة لوکس به ضمیمهای برای زندگی روزمرة انسان عادی تبدیل شده است؛ بهطوریکه در سال 2014، میزان نفوذ تلفن همراه در عالم 90% برآورد شده هست (Lee, 2013 in Yan, طراحی خانه هوشمند در اصفهان 2015) گستردگی استفاده از تلفن همپا در فی مابین قشرها متفاوت جامعه، هم زمان حساس بسط کاربردهای تلفن یار اتفاق افتاد. را در همین مقاله قصد داریم تا حساس تعریف‌و‌تمجید خانه هوشمند به ارائه و معرفی و نحوه ی نصب این تجهیزات منزل هوشمند بپردازیم. در تعریف و تمجید خانه هوشمند یا Smart Home بایستی بگوییم منزل هوشمند به مکانی اطلاق می شود که توانایی رابطه حیاتی ساکنین آن را خانه هوشمند خاطف دارد. همین وسیله اکثر برای کنترل، محاسبه و درکل ابزار انسجامبخش به خانه آورده میشود؛ ولی نوع به کار گیری ممکن می باشد این وسیله را به یک تکنولوژی اخلالگر تبدیل کند. تلفن ملازم بهمثابه ابزار نمادین هست که شخص مصرف مینماید و دیگران تفسیر می‌نمایند و از رایجترین کارداران تغییر تحول اجتماعی محسوب میشود. در دوره حاضر این تصور که تلفن همراه صرفا یک ابزار ارتباطی و کاربردی است، سادهلوحانه است. به چه صورت همین اپلیکیشن ها متوجه می شوند که ما به ماشین کرایه ای نیاز داریم؟ دم به دقیقه اصلی گوشیه.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن