وکیل مهریه چگونه برای اجرای مهریه اقدام می کند؟

لذا به استناد مواد … جواب: مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام دولتی تصویب شده 1356 در صورتی فردی ثالث

توسط NEWSATROPAT در 19 بهمن 1400
لذا به استناد مواد … جواب: مستفاد از مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام دولتی تصویب شده 1356 در صورتی فردی ثالث مدعی حقی در کالا توقیف شده باشد و طبق نصیب زیر ماده 146 همین قانون، رسیدگی به این داعیه در دادگاهی به کار میآید که حکم ذیل نظر آن اجرا می شود؛ به این ترتیب در فرض استعلام دادگاه خانواده صرفاً در حدود ادعای معترض ثالث در مال توقیفی رسیدگی می نماید و چنانچه ادعا را وارد دانست، قرار توقف عملیات اجرایی و رفع توقیف از جنس توقیفی (پس از قطعیت حکم یا این که دریافت تأمین حسب مورد) صادر می نماید و به جهت از بین بردن توقیف از متاع که هدف از اعتراض است، لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تهیه گواهی قانونی در دادگاه حقوقی نیست؛ هر یک سری پس از رفع توقیف، رسیدگی به همین فرمان اساسی دادگاه حقوقی میباشد و لذا چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف باز‌نگری درستی یا این که نادرستی توقیف است، دادگاه خانواده میتواند به همین فرمان رسیدگی کند. غالبا همه اشخاص در آیتم موضوع مهریه دیتاها تام و دقیقی ندارند و این مورد قضیه منجر می شود تا گاهی تحمیلی مبتلا مشکلات حقوقی زیادی در این زمینه شوند. در‌حالتی که مدعی اعسار خارج از مهلت 30 روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، ضمن ارائه صورت تمامی اموال خویش ، دعوای اعسار خود را اقامه نماید هرگاه محکوم له آزادی وی را فارغ از دریافت تامین بپذیرد یا محکوم برعلیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه اعتبار و معادل محکوم به ارائه نماید ، دادگاه اهمیت صادر شدن قرار قبولی وثیقه یا این که کفیل تا روشن شدن شرایط اعسار از حبس محکوم مقابل پرهیز و در صورت حبس ، او را آزاد می نماید . اگر درصورتی که در صورتیکه در‌صورتی‌که در صورتی‌که فردی مدعی اعسار از پرداخت محکوم به ( به طور نمونه مهریه ) باشد می بایست تا 30 روز پس از بیان اجرائیه ، ضمن ارائه رخ همگی اموال خود ، دعوای اعسار خود را اقامه کرده باشد تا حبس نشود مگر این که دعوای اعسار مسترد یا این که به موجب حکم قطعی رد شود . در‌حالتی که مهریه وجه نقد باشد به نرخ روز چک کردن میگردد به طور مثال بها مبلغی که پیش از این در سال ۶۰ در لحاظ گرفته شده می باشد به ادله تورم در همین سی سال از دست رفته می باشد و دیگر آن قیمت دیرین را ندارد. 2 - در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم فاطمه به طرفیت شوهرش آقای فرهاد نسبت به دادنامه های صادره که به رد خواهش جدایی زوجه و الزام به تمکین وی اشعار داراست نظر به اینکه به شرح صورتجلسه مورخ … گواهی عدم قابلیت و امکان سازگاری صادر می شود و به زوجین اذن دیتا می شود که به یک عدد از محاضر قانونی جدایی مراجعه و اساسی پرداخت 100 میلیون تومان نقد و 200 میلیون تومان آنالیز شش ماهه از سوی زوج به زوجه جدایی خلعی نوبت اولیه خویش را به وکیل مهریه در شیراز ثبت برسانند . حساس وجود این‌که زن هر روزگار که بخواهد میتواند مهریهاش را طلب کند اما در بسیاری از مواقع مطالبه مهریه هنگام اختلافات شدید زوجین و وکیل مهریه چیست طلاق واقعه میافتد.
آخرین مطالب