كرم ترميم كننده صورت دکتر ژیلا - سایت داروخانه کوثر

ميانگين تراكم و زي جمع سالانه اين كرم در عمق 3 متري بيشترين و در عمق يک متري کمترين مقدار را نشان اعطا کرد (به

توسط NEWSATROPAT در 26 اردیبهشت 1401
ميانگين تراكم و زي جمع سالانه اين كرم در عمق 3 متري بيشترين و در عمق يک متري کمترين مقدار را نشان اعطا کرد (به ترتيب 06/664±37/845 و 61/622±33/ 658 عدد در متر مربع و 56/2828±29/2571 و 26/2500±5/2065 ميلي گرم در متر مربع). به طوري كه بيشترين زي عده و تراكم در همگی اعماق در فصل بهار و كمترين در زمستان به دست آمد. ميانگين هاي تعداد و زيتوده كرم خاكي در ارتفاع يك سال دوبار افزايش (بهار و پاييز) و دوبار كاهش (تابستان و زمستان) يافتند. بيشترين تعداد و زيتوده كرم خاكي در عمق 0 تا 10 سانتي متر يافت شدند. در اين مطالعه اثر دستگاههاي توليد كننده رب گوجه فرنگي بر افزايش غلظت موادتشکیل دهنده كمياب سمي فوق الذكر گزینه بررسي قرار گرفته است.براي اين مراد 50 مثال گوجه فرنگي ، 25 مثال آب گوجه فرنگي و 61 مثال رب گوجه فرنگي خانگي ، كنسروي و موجود در سطح شهر ، ابتدا به شیوه هضم مرطوب (با اسيد نيتريك) هضم ص کرم ابرسان شکل سینره شدند. آن‌گاه محلول حاصل از حیث كادميوم به شیوه جذب اتمي ، سرب به طرز رنگ سنجي (دي تيزون ) ، كرم به شیوه رنگ سنجي (دي فنيل كار بازديد) و جيوه به نحوه اسپكتروفتومتري جذب اتمي فارغ از شعله (بخار سرد) تعيين میزان شدند. به خواسته مقايسه ميزان جذب و انباشتگي عنصرها سنگين در بافتهاي كرم خاكي ايسنيا فتيدا وبررسي ارتباط غلظت اين موادسازنده در بستر و بافتهاي كرم خاكي، محلول 1000 ميلي گرم در ليتر كلرور هر يك از عناصر كادميم، روي، سرب، مس و آهن و همچنين جمع اين عناصر همراه تيمار شاهد تحت شرايط كنترل شده آزمايشگاهي به هر كيلوگرم از بستر حاوي 10 كرم خاكي اضافه شد. اين كرم ضدلك و روشنكننده پوستهاي كدر و تيره، مطلوب براي پوستهاي اساسی ارائه شده كه در طول روز همپا اصلی ضدآفتاب هم قابل به کارگیری است. نتايج حاصل از انجام اين تحقيق نشان مي دهد كه درصد بازيابي موادتشکیل دهنده آیتم مطالعه اساسی غلظتهاي 1 و 5 ميلي گرم در ليتر طولانی تر شده به مثال هاي مختلف گوجه فرنگي بيشتر از 93% بوده است.
آخرین مطالب